چندتا از ده‌تا در تابستان (2)

نوع نگاه به گذشته در برنامه‌ی راهبردی، تکمیلی و جامع است. هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا در بخش نگاه به گذشته باید هم‌جهت با منطق برنامه‌ی راهبردی باشد.

چندتا از ده‌تا در تابستان (2)

چندتا از ده‌تا در تقسیم نگاه تابستانی

نوع نگاه به گذشته در برنامه‌ی راهبردی، تکمیلی و جامع است. هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا در بخش نگاه به گذشته باید هم‌جهت با منطق برنامه‌ی راهبردی باشد. با توجه به تکرار نشدن مطالب در آزمون بعد، باید هدف‌گذاری منطقی و مناسبی برای هر آزمون داشته باشید و در مراحل اجرای این هدف‌گذاری با دقت بیش‌تری عمل کنید.

در طول هر آزمون، در بخش نگاه به گذشته در همه‌ی درس‌ها هدف‌گذاری بالاتری نسبت به سال تحصیلی در نظر بگیرید. اتمام سال تحصیلی در زمانی نه‌چندان دور، یعنی خرداد سال جاری و مرور کامل درس‌ها در این زمان باعث می‌شود تا بستر مناسبی برای تکمیل یادگیری‌های سال تحصیلی قبل فراهم شود. این فرصت مناسب همین پروژه‌ی تابستان است.

به عنوان مثال اگر در طول سال تحصیلی، هدف‌گذاری شما برای آزمون‌هایی که شامل فصل‌های اول و دوم کتاب شیمی سال سوم دبیرستان بوده‌اند، پاسخ دادن به 4 سؤال از هر 10 سؤال بوده است، اکنون و در دوره‌ی تابستان، در آزمون‌هایی که شامل همان مباحث است، روی پاسخ‌گویی به 5 سؤال از 10 سؤال هدف‌گذاری کنید. این هدف‌گذاریِ افزایشی، انگیزه‌ی مطالعه و روند تکمیل یادگیری را توأمان ارتقا خواهد بخشید.

در بخش نگاه به آینده، با توجه به پوششی بودن آزمون، برای هر دو آزمون متوالی یک هدف‌گذاری داشته باشید و در صورت موفقیت‌آمیز بودنِ این نوع هدف‌گذاری در درصد درس و در کم کردن اشتباهات، برای آزمون بعدی یک واحد به هدف‌گذاری چندتا از 10‌تای این درس در بخش نگاه به آینده اضافه کنید. این هدف‌گذاری منطبق بر ویژگی آزمون در بخش نگاه به آینده است. مطالعه‌ی هر درس و هدف‌گذاریِ پاسخ‌گویی آن را تا زمان رسیدن به یادگیری مناسب ادامه دهید.

روش موفقیت در هر پروژه، به نوع همگام شدن با برنامه‌ی راهبری و منطق آن وابسته است.