کتاب خودآموزی، انگیزه‌ی بهتر یاد گرفتن

همان طور که می‌دانید اصلی‌ترین کار برای تکمیل کتاب خودآموزی به عهده‌ی خود دانش‌آموز است.

کتاب خودآموزی، انگیزه‌ی بهتر یاد گرفتن

وقتی آزمون به پایان می‌رسد و تمام دانش‌آموزان کارنامه‌ی آزمون را دریافت می‌کنند و نتیجه‌ی عملکرد خود را ارزیابی و بررسی می‌کنند؛ تعداد زیادی از آن‌ها در کارنامه شاهد تعداد غلط‌های‌شان هستند که باید بعد از بررسی و مطالعه‌ی سؤالات از دفترچه‌ی سؤال و رفع اشکال و حل سؤالات از دفترچه‌ی پاسخ، آن‌ها را در کتاب خودآموزی یادداشت کرده و جمع‌آوری کنند.

اما چرا باید غلط‌ها در کتاب خودآموزی نوشته شود؟

همان طور که می‌دانید اصلی‌ترین کار برای تکمیل کتاب خودآموزی به عهده‌ی خود دانش‌آموز است؛ زیرا اوست که بر نتیجه‌ی کار خود از آزمون واقف است و بهتر از هر کس دیگری می‌تواند آن را تکمیل کرده و به عنوان یک منبع باارزش در تمام مراحل مطالعه از آن استفاده کند.

دانش‌آموزان بعد از گرفتن کارنامه و تحلیل و بررسی سؤالات باید آن‌ها را در کتاب خودآموزی بنویسند که نتیجه‌ی این کار یادداشت سؤالات و نکات مهم و تولید یک منبع مطالعاتی کامل از مباحثی است که دانش‌آموز به هر دلیل به طور کامل آن‌ها را یاد نگرفته بوده و اکنون آن‌ها را دوباره مطالعه کرده و یاد گرفته است.

کتاب خودآموزی روش یادگیری نکات مهم و استخراج آن‌ها را به دانش‌آموز یاد می‌دهد و یک کتاب از نمونه‌سؤالات مهم و سؤالاتی است که آن‌ها را ناقص بلد بوده است.