«جامد و مشتق»: عربی چهارم انسانی‌

اسم مشتق بر وزن‌های خاصی می‌آید که برای تشخیص مشتقات، باید این وزن‌ها را به‌خاطر بسپاریم

«جامد و مشتق»: عربی چهارم انسانی‌

«جامد و مشتق»: عربی چهارم انسانی‌

«جامد و مشتق»: عربی چهارم انسانی‌

  «جامد و مشتق»: عربی چهارم انسانی‌