تقویم زمانی در تابستان

برای تعطیلات تابستان داشتن تقویم زمانی مطالعاتی می‌تواند منجر به استفاده‌ی بهتر از این فرصت شود. می‌توانید شهریور را دو بازه‌ی زمانی مجزا از نظر عملکرد در نظر بگیرید.

تقویم زمانی در تابستان

برای تعطیلات تابستان داشتن تقویم زمانی مطالعاتی می‌تواند منجر به استفاده‌ی بهتر از این فرصت شود. می‌توانید شهریور را دو بازه‌ی زمانی مجزا از نظر عملکرد در نظر بگیرید.

نیمه‌ی اول را به روند عادی مطالعه‌تان اختصاص دهید و در نیمه‌ی دوم با توجه به دو آزمون جمع‌بندی و آزمون تعیین سطح سعی کنید در مهرماه آن‌چه را در تابستان خوانده‌اید مرور کنید. برای این‌که از مرورهای‌تان نتیجه‌ی مثبت بگیرید از منابع زیر استفاده کنید:

  • کتاب خودآموزی

  • سؤالات آزمون‌های قبل

  • جزوات کلاس‌های تابستانی

  • و...

جمع‌بندی به عنوان پنجمین مرحله‌ی مطالعه در پایان هر پروژه‌ برای بهبود یادگیری، لازم است.