دفتر برنامه‌ریزی را در تابستان جدی بگیرید

ضرورت نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را بارها خوانده و شنیده‌اید. ویژگی‌های مثبت و تأثیرگذار آن این ضرورت را تأیید می‌کنند.

دفتر برنامه‌ریزی را در تابستان جدی بگیرید

ضرورت نوشتن دفتر برنامه‌ریزی را بارها خوانده و شنیده‌اید. ویژگی‌های مثبت و تأثیرگذار آن این ضرورت را تأیید می‌کنند.

قسمت‌های مختلف دفتر برنامه‌ریزی هر کدام نقش مجزایی در کیفیت و کمیت مطالعه دارند که با توجه به شرایط زمانی اهمیت هر یک مطرح می‌شود.

در پنجره‌ی باز تابستان چون مدارس برنامه‌ی خاصی ندارند، درس خواندن نیازمند برنامه‌ی ویژه‌ای همراه با مدیریت‌های خاص است.

قسمت‌های پراهمیت دفتر برنامه‌ریزی در تابستان همراه با ضرورت تکمیل در زیر آمده است:

  • ساعات خواب: جلوگیری از افزایش بیش از حد زمان خواب

  • ساعات تلویزیون: مدیریت زمان بر تماشای تلویزیون

  • تفکیک ساعت تستی و تشریحی: رعایت مراحل مطالعه به دلیل جدید بودن مباحث

  • جدول تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت برای اجرای بهتر