شناخت و عمل

دانش‌آموزان عزیز! با شروع آزمون‌ها، همراه با آزمون‌ها در پاسخ به سؤالات از این تکنیک‌ها بهره بگیرید و آن‌ها را تمرین کنید.

شناخت و عمل

برای دست‌یابی به موفقیت، شناخت و عمل توأم‌اند؛ یعنی برای کسب تراز بهتر، دانش‌آموزان سعی می‌کنند تکنیک‌های متنوعی مانند دو خودکار، زمان‌های نقصانی، ضربدر و منها و هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا را شناسایی کنند تا بتوانند بر تعداد سؤالات صحیح خود بیفزایند و زمان را تحت کنترل خود درآورند اما نکته‌ی مهم که شاید اکثر دانش‌آموزان آن را مورد توجه قرار نمی‌دهند آن است که تنها آگاهی و شناخت این روش‌ها کافی نیست، بلکه باید آن‌ها را به کار ببندید تا بتوانید در بهره‌گیری از این روش‌ها به تسلط دست یابید و نقاط قوت و ضعف خود را در بهره‌گیری از این تکنیک‌ها کشف کنید.

دانش‌آموزان عزیز! با شروع آزمون‌ها، همراه با آزمون‌ها در پاسخ به سؤالات از این تکنیک‌ها بهره بگیرید و آن‌ها را تمرین کنید تا در روش استفاده از آن‌ها ماهر شوید و قِلِق این تکنیک‌ها دست‌تان بیاید و بتوانید بهترین نتیجه را از این تکنیک‌ها بگیرید.