غیبت ممنوع

آیا قانون غیبت ممنوع را می‌پذیرید؟

غیبت ممنوع

قانون غیبت ممنوع را برای خود می‌گذارید اگر بدانید که آزمون‌های تابستان چه کمکی به شما می‌کنند. کافی است بدانید که آزمون‌های تابستان در پیش‌خوانی منظم مطالب سال آینده یاری‌رسان شما هستند. زمانی که مدرسه نمی‌روید و آزمونی هم از شما توسط دبیران مدرسه گرفته نمی‌شود این آزمون‌ها در کشف اشکالاتی که در که پیش‌خوانی می‌کنید، به شما کمک می‌کنند. در تابستان به دلیل دور شدن از مدرسه و برنامه‌ی آن ممکن است عادت بی‌نظمی در زندگی دانش‌آموزی‌تان رسوخ کند. پس با تکیه بر آزمون‌ها و برنامه‌های تابستانی می‌توانید بی‌نظمی را از خود دور سازید؛ ضمن آن‌که مطالبی که در سال گذشته خوانده‌اید با برنامه‌ی تابستانی آزمون‌ها آهسته و پیوسته مرور می‌شوند و فراموش نمی‌شوند. این کار باعث قدرت و تسلط شما بر مباحثی می‌شود که پایه‌ی یادگیری مطالب سال آینده هستند. پس تصمیمتان را بگیرید.

آیا قانون غیبت ممنوع را می‌پذیرید؟