مزایای دفتر برنامه‌ریزی

دانش‌آموزان با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی در طی یک سال تحصیلی نظم و برنامه‌ریزی در درس خواندن را یاد می‌گیرند.

مزایای دفتر برنامه‌ریزی

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای کانون که در اختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود دفتر برنامه‌ریزی است که از او خواسته می‌شود در طی دو هفته‌ی آزمون آن را تکمیل کند و در روز آزمون سر جلسه به همراه خود بیاورد.

برخی دانش‌آموزان پر کردن دفتر برنامه‌ریزی را کاری سخت و وقت‌گیر می‌دانند، در صورتی که فقط  5 دقیقه زمان گذاشتن در پایان شب برای وارد کردن ساعت‌های مطالعه و ارزیابی عملکرد همان روز در این دفتر کافی است و باعث می‌شود انجام آن به روز بعد موکول نشود.

دانش‌آموزان با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی در طی یک سال تحصیلی نظم و برنامه‌ریزی در درس خواندن را یاد می‌گیرند.

ویژگی‌های دفتر برنامه‌ریزی:

1. فرصت پیش‌بینی برای تعیین زمان مطالعه در یک هفته توسط دانش‌آموز

2. بررسی تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی و تستی و تشریحی

3. بررسی جمع کل ساعت مطالعه برای هر درس در پایان هر روز

4. بررسی جمع کل ساعت مطالعه در پایان هفته

5. نمودار تعیین درصد برای بررسی ساعت مطالعه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی

6. بررسی ساعت خواب، ورزش و تماشای تلویزیون

7. تکمیل جدول تصمیمات کوتاه‌مدت (باعث ایجاد هدف برای برنامه‌ریزی در روزهای آینده می‌شود)

8. شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد دانش‌آموز در پایان هفته