پر کردن کتاب خودآموزی را از صبح آزمون شروع کنید

حتماً از خود می‌پرسید که چه‌طور کتاب خودآموزی را صبح روز آزمون پر کنید در حالی که در آن زمان مشغول آزمون دادن هستید و احتمالاً کتاب خودآموزی برای بررسی نزد پشتیبان است.

پر کردن کتاب خودآموزی را از صبح آزمون شروع کنید

حتماً از خود می‌پرسید که چه‌طور کتاب خودآموزی را صبح روز آزمون پر کنید در حالی که در آن زمان مشغول آزمون دادن هستید و احتمالاً کتاب خودآموزی برای بررسی نزد پشتیبان است. شما کاملاً صحیح طرح مسئله می‌کنید.

هنگام پاسخ دادن به سؤالات آزمون سعی کنید سؤالات را دسته‌بندی کنید تا هنگام وارد کردن در کتاب خودآموزی با سرعت بیش‌تری این کار را انجام دهید؛ اما نحوه‌ی دسته‌بندی و نشانه‌گذاری باید چگونه باشد؟ سؤالاتی را که فراموش کرده‌اید در یک دسته و به همین ترتیب سؤالاتی را که هنگام پاسخ‌دهی دچار شک شده‌اید در یک گروه و سؤالات مهم را در یک گروه و آن‌هایی که در مباحثشان دچار یادگیری ناقص شده‌اید در یک دسته‌ی دیگر قرار دهید. امیدوارم با این روش سرعت وارد کردن سؤالات در کتاب خودآموزی‌تان بیش‌تر شود و این کار را با کیفیت و لذت بیش‌تری انجام دهید.