کتاب خودآموزی: فیلمی آموزشی پس از هر مسابقه

بعد از هر مسابقه مشاهده‌ی فیلم آن و رفع ایرادها تاکتیک ویژه‌ای محسوب می‌شود و بهبود عملکرد افراد را به دنبال دارد.

کتاب خودآموزی: فیلمی آموزشی پس از هر مسابقه

آزمون 26 تیر ماه و 9 مرداد هم گذشت؛ آزمونی در راستای تعیین سطح علمی دانش‌آموزان از درس‌های سال گذشته است؛ اما نکته‌ی قابل تامل در اینجا چگونگی برخورد دانش آموز با آزمون و پس از آن است. و همین‌طور آغاز یک تابستان دوست داشتنی با مطالعه‌ی تدریجی درس‌ها.

بعد از هر مسابقه مشاهده‌ی فیلم آن و رفع ایرادها تاکتیک ویژه‌ای محسوب می‌شود و بهبود عملکرد افراد را به دنبال دارد.

کدام‌یک از ما فیلم آزمون را بررسی می‌کنیم؟ آیا بدون کنکاش در متن سؤال‌های آزمون می‌توان به کاستی‌ها و اشتباهات علمیپی برد؟

حتماً دفتر خودآموزی را برداشته و فیلم مسابقه‌ی اول خود را ببینید. یقیناً در آزمون‌های بعدی تأثیر شگفت‌انگیز آن و پرهیز از اشتباهات را خواهید دید.