فصل خوب تغییر وضعیت (2)

همه‌ی تغییر‌های سازنده از شناخت سازنده سرچشمه گرفته است. برای اثبات این موضوع باید نگاهی به تغییر‌های تصادفی داشت.

فصل خوب تغییر وضعیت (2)

همه‌ی تغییر‌های سازنده از شناخت سازنده سرچشمه گرفته است. برای اثبات این موضوع باید نگاهی به تغییر‌های تصادفی داشت. تغییر‌های تصادفی عمر کوتاهی دارند و حالتی شبیه به حرکت آونگ؛ که با از بین رفتن منبع انرژی و در تقابل با اصطکاک، آرام آرام از حرکت باز می‌ایستد و به حالت اولیه بازمی‌گردد. تغییر سازنده باید در موقعیتی جدا از گذر زمان و اصطکاکِ فشار کاری و عوامل فرسایشی دیگر محفوظ باقی بماند و تغییر دادن وضعیت درس‌ها یک تغییر سازنده‌ی موفقیت‌آمیز است.

گروه‌های هدف در بحث تغییر وضعیت تابستانی، گروه‌های سوم تا پنجم درس‌های شما هستند: درس‌های نیازمند تلاش اندک، درس‌های نوسانی و درس‌های نیازمند تلاش جدی.

دو گروه اول از درس‌های شما که جزء نقاط قوت کارنامه‌ی عملکرد‌تان هستند، بیش از هر چیز نیازمند ثبات در وضعیت مطالعه‌اند؛ چه نقاط قوت پایدار و چه نقاط قوتی که اخیراً تبدیل وضعیت داده و به نقطه‌ی قوت تبدیل شده‌اند.

برای رسیدن به وضعیت مطلوب جدید در این درس‌ها باید از هدف‌گذاری واقع‌بینانه شروع کنیم. تبدیل کردن یک درسِ نیازمند تلاشِ جدی به نقطه‌ی قوت پایدار، شاید تغییر بسیار بزرگی برای دوره‌ی تابستان باشد و بزرگی این تغییر شاید باعث کاهش انگیزه شود؛ اما رساندن هر کدام از در‌س‌ها در این سه گروه، تنها به یک یا دو پله بالاتر نه‌تنها در دسترس است، بلکه مزیت مهم‌تری نیز دارد که آن هم فراهم کردن انگیزه‌ی جلوبرنده‌ای برای مطالعه‌ی هدفمند در تابستان است.

در بخش نگاه به گذشته، به دقت نمره‌های کم کارنامه‌ی نیم‌سال دوم سال قبل را در نظر داشته باشید تا شناخت سازنده‌ای که در ابتدای متن به آن اشاره شده فراهم شود. با در اختیار داشتن این نمرات، اولویت‌های مطالعه در هر آزمون را تعیین کنید. تکنیک رفع اشکال مبحثی، برگ برنده‌ی رسیدن به تغییر وضعیت مطلوب خواهد بود.جمع بندی آمار احتمال از آمار احتمال یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری