برگ برنده‌ی تابستانی: همراهی اولیا

همراهی اولیا با دانش‌آموزان در زمینه‌های تحصیلی، در تمام پروژه‌های سال تحصیلی یک برگ برنده است.

برگ برنده‌ی تابستانی: همراهی اولیا

همراهی اولیا با دانش‌آموزان در زمینه‌های تحصیلی، در تمام پروژه‌های سال تحصیلی یک برگ برنده است؛ اما ماهیت پروژه‌ی تابستان، به دلیل قرار گرفتن در ابتدای یک سال تحصیلی جدید، ضرورت بررسی مجدد این همراهی را ایجاب می‌کند. تابستان فصل تصمیم‌های مشترک و موفقیت مشترک پدران و مادران و دانش‌آموزان است.

 نقش اولیا و پشتیبان در موفقیت دانش‌آموزان، نقش‌ پوششی و تکمیلی است و اولین بخش از همراهی اولیا با دانش‌آموزان در فصل تابستان به همین نقش تکمیلی بازمی‌گردد. در اولین گام، اولیا و دانش‌آموزان باید با هم در جلسات اتمام حجت قبل از شروع آزمون‌ها شرکت کنند. موارد مطرح‌شده در این جلسات از اصلی‌ترین مواردی هستند که در طول سال تحصیلی کاملاً مؤثرند؛ مواردی نظیر نوع مطالعه و برنامه‌ریزی و معرفی و ابزارهای کانونی.

آگاهیِ کاملِ متقابل دانش‌آموزان و اولیا از این موارد دو مزیت دارد؛ دانش‌آموزان عملکرد روان‌تری در اجرای آموزه‌های کانون خواهند داشت و در بخش اولیا، نظارت و همراهی این ناظران ارزشمند، هماهنگی بیش‌تری با آموزه‌های کانون و برنامه‌ی راهبردی در پی خواهد داشت.

ادامه‌ی این همراهی در بخش‌های انتخاب واحد تا انتخاب منابع و بررسی و تحلیل آزمون تا تحلیل کارنامه، تکمیل‌کننده‌ی چرخه‌ی همراهیِ مؤثر دانش‌آموز، اولیا و پشتیبان است. پیشنهاد‌های راهبردی در زمان انتخاب واحد درس‌های سال آینده، از آن‌جا که با توجه به شناخت کامل از عملکرد دانش‌آموز ارائه می‌شود، مکمل بسیار خوبی برای سنجیدن همه‌ی جوانب در زمان انتخاب واحد درس‌های نگاه به آینده است.

 همراهی اولیا و دانش‌آموزان در طول تابستان مانند سایر فعالیت‌های مفید تابستانی، نوعی سرمایه‌گذاری است. مسیر رسیدن به سود این سرمایه‌گذاری در کنار همراهی اولیا، مسیر کوتاه‌تر و مطمئن‌تری خواهد بود.