استعدادهای برتر دانش آموزی و دانشجویی شناسایی می‌شوند

کارگروه ویژه استعدادیابی دانش آموزان و دانشجویان متشکل از اساتید داخلی و خارجی در صندوق حمایت از پژوهشگران تشکیل می‌شود.

استعدادهای برتر دانش آموزی و دانشجویی شناسایی می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ویژه استعدادیابی با هدف شناسایی افراد برجسته و آموزش این افراد برای ورود به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی به زودی در صندوق حمایت از پژوهشگران تشکیل می شود که در این کارگروه استعدادیابی از سطح دانش آموزی آغاز خواهد شد.

تیم ۸ نفره از اساتید آمریکایی و اروپایی در حوزه استعدادیابی دعوت شده اند، که این افراد برای اجرای بهتر طرح استعدادیابی صندوق حمایت از پژوهشگران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی خواهند کرد.

صندوق حمایت از پژوهشگران به منظور انجام صحیح مسیر استعدادیابی در جامعه با سازمان ها و نهادهای مسئول مانند وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم گفتگوهایی داشته است.

این صندوق برنامه دارد بعد از شناسایی استعدادها آموزش های لازم را برای ورود آنها به عرصه تولید دانش و محصول ارائه کند.

منبع :