هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان

هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان درشهرستان سراوان

هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هوشمندسازی نمود.

خانم اشرف بهنام، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1392 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 240 دانش آموز را در مقطع ابتدایی، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 60/600/000 ریال (6 میلیون و 60 هزار تومان) می باشد که مبلغ 48/600/000 (4 میلیون و 860 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 12/000/000 (یک میلیون و 200 هزار تومان) از سوی خانم مهین ریگی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان سراوان (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 329 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان


هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان


هوشمندسازی دبستان دخترانه فرهنگیان در شهرستان سراوان