هوشمندسازی دبیرستان دخترانه دانشگاه در شهرستان سراوان

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه دانشگاه درشهرستان سراوان

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه دانشگاه در شهرستان سراوان

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه دانشگاه در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هوشمندسازی نمود.

خانم نازی نایستی زایی، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1379 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 147 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 58/600/000 ریال (6 میلیون و 60 هزار تومان) می باشد که مبلغ 48/600/000 (4 میلیون و 860 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 (یک میلیون تومان) از سوی خانم مهین ریگی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان سراوان (واحد دختران) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 328 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان دخترانه دانشگاه در شهرستان سراوان