مهارت‌های فرزند پروری قسمت سوم "نادیده گرفتن "

گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام می‌دهند که معمولا والدین نمی‌دانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند.

مهارت‌های فرزند پروری قسمت سوم  "نادیده گرفتن "

مهارت نادیده گرفتن

گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام می دهند که معمولا والدین نمی دانند در مقابل اینگونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند.

مهارت نادیده گرفتن یکی از این مهارت ها است که جهت کنترل بعضی از مشکلات رفتاری کوچک مثل نق زدن، گریه کردن های مداوم، داد و فریادکردن و شکلک درآوردن استفاده می گردد.

در حقیقت توجه نکردن به کودک باعث کاهش انجام رفتار اشتباه می گردد

باید توجه داشت این روش برای کنترل رفتارهایی که باعث نقص یک قانون یا ضایع شدن حقوق دیگران و یا ایجاد خطر برای کودک و دیگران می شود به کار نمی رود.

برای اینکه بتوانیم مهارت نادیده گرفتن را در کودکان اجرا کنیم توجه به این نکته بسیار مهم است :


والدین باید آمادگی لازم جهت اجرای این مهارت را از نظر روحی داشته باشند یعنی خسته نبوده و حوصله کافی جهت کنترل رفتار خود را داشته باشند زیرا به کارگیری این مهارت کار بسیار دشواری بوده و نیاز به صبر و بردباری زیادی دارد و اگر کامل اجرا نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. 


مهارت نادیده گرفتن

گاهی اوقات کودکان رفتارهای نامناسبی انجام می دهند که معمولا والدین نمی دانند در مقابل این گونه رفتارها چه عکس العملی داشته باشند.

مهارت نادیده گرفتن یکی از مهارت ها است که جهت کنترل بعضی از مشکلات رفتاری کوچک مثل نق زدن، گریه کردن های مداوم، داد و فریاد کردن و شکلک در آوردن استفاده می گردد

در حقیقت توجه نکردن به کودک باعث کاهش انجام رفتار اشتباه می گردد.

باید توجه داشت این روش برای کنترل رفتارهایی که باعث نقض یک قانون یا ضایع شدن حقوق دیگران و یا ایجاد خطر برای کودک و دیگران می شود به کار نمی رود.

برای اینکه بتوانیم مهارت نادیده گرفتن را در کودکان اجرا کنیم توجه به این نکته بسیار مهم است:

والدین باید آمادگی لازم جهت اجرای این مهارت را از نظر روحی داشته باشند یعنی خسته نبوده و حوصله کافی جهت کنترل رفتار خود را داشته باشند زیرا به کارگیری این مهارت کار بسیار دشواری بوده و نیاز به صبروبردباری زیادی دارد و اگر کامل اجرا نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.


تعریف:

بی توجهی کامل و بدون هیچ عکس العملی و واکنشی را نادیه گرفتن می گویند.

در مهارت نادیده گرفتن سه اصل زیر باید مدنظر قرار گیرد:

1- هیچ تماس فزیکی نباید برقرار شود.

2- هیچ تماس یا ارتباط کلامی نباید برقرار شود.

3- هیچ تماس چشمی با کودک برقرار نشود.

هنگامی که یک رفتار را نادیده می گیرید به کودک نگاه نکنید و با او صحبت ننمایید کودک ممکن است درابتدا شلوغ کند و سعی درجلب توجه شما داشته باشد در صورت لزوم روی خود را برگردانید و دور شوید.

سعی کنید آرام باشید.

رفتارهای زیر را می توان نادیده گرفت:

رفتارهای خاصی مثل شکلک درآوردن استفاده از صداهای بچه گانه و یا به کار بردن کلمات زشت که باعث جلب توجه می شود.

کودکی که انجام کاری اصرار و پافشاری می کند و آن کار مورد نظر و توافق والدین او نمی باشد.

اگر کودک فقط برای جلب توجه والدین گریه می کند رفتار او را باید نادیده گرفت ولی اگر گریه کردن او دلایل دیگر داشته باشد باید مورد توجه قرارگیرد.

اگر بدانیم کودک واقعا و بدون دلیل داد و فریاد می کند و این مسئله دراو عادت شده باشد

برای کنترل رفتارهایی مثل جیغ زدن، بحث کردن، تحریک پذیری، هم می توان از این مهارت استفاده کرد.

اصولی که در به کارگیری این مهارت باید به خاطر داشت عبارتند از:

رفتاری انتخاب شود که بتوان آن را نادیده گرفت مانند نق زدن، نه رفتاری که به کودک آسیب برساند مانند غذا نخوردن

زمانیکه این رفتار رخ می دهد نسبت به آن بی توجهی کامل صورت گیرد یعنی در مقابل رفتار کودک مانند یک مجسمه بوده و در صورت و ظاهر هیچ نشانه ای نباشد.

این مهارت باید به طور مداوم استفاده شود(در صورت بروز رفتارهایی که نام برده شد)

نکات مهم در استفاده از مهارت نادیده گرفتن

در آغاز استفاده از این مهارت امکان اینکه رفتار نامناسبی که در حال تغییر است بیشتر از قبل اتفاق بیفتد هست

به رفتار مناسبی که از کودک بروز می کند باید توجه نشان داده و پاداش داده شود

مهارت نادیده گرفتن در صورتی موثر است که همراه با نشان دادن توجه و پاداش دادن به رفتارهای مطلوب باشد.

هر زما که کودک رفتار نامناسب را متوقف کرد او را تحسین کنید


دقت داشته باشید : در زمانی که از این مهارت استفاده می کنید از دستور دادن و سوال کردن از کودک خودداری کنید.معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان