ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394:آشنایی با رتبه‌های زیر 10

امسال هم دانش‌آموزان کانون درخشیدند. در این ویژه‌نامه با رتبه‌های یک‌رقمی کانون در کنکور 1394 آشنا می‌شوید.

ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394:آشنایی با رتبه‌های زیر 10

امسال هم دانش‌آموزان کانون درخشیدند. در این ویژه‌نامه با رتبه‌های یک‌رقمی کانون در کنکور 1394 آشنا می‌شوید.

رتبه های یک رقمی کنکور 1394