گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

با مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 آشنا شوید...

گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

 مادران و پدران رتبه های زیر 10 کنکور 94 همزمان با برگزاری جشن نخبگان با حضور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران عکس یادگاری گرفتند.


گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94


گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94

گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94


گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94


گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94گزارش تصویری : مادران و پدران رتبه‌های زیر 10 کنکور 94