غلامرضا محبی: آزمون آمادگی فیزیک - الکتریسیته ساکن و خازن

آزمون آمادگی درس فیزیک ویژه برای آزمون 23 مرداد 94

غلامرضا محبی: آزمون آمادگی فیزیک - الکتریسیته ساکن و خازن

دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی برای آمادگی آزمون 23 مردادماه به حل این تست ها بپردازید .


فایل را از ذیل دانلود نمایید