علی هاشمی
آشنایی با مقاطع مخروطی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
علی هاشمی
علی هاشمی
ریشه ی n ام و توان های گویااز ریاضی دوازدهم انسانی
علی هاشمی
علی هاشمی
فصل هفتم - عبارت‏های گویا از ریاضی نهم
علی هاشمی
محمود فخوری
نمایندگان مکتب مشاء(1) از فلسفه‌ی3
محمود فخوری
علی سلوکی
آسایش و رفاه در سایه ی شیمی (صفحه 54تا 64) از شیمی3 دوازدهم تجربی
علی سلوکی
عزیز الله علی اصغری
احاطه گری از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
عزیز الله علی اصغری