برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده


ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

جمع بندی نیم سال اول (قسمت اول) از شیمی 1 دهم
شنبه 29 دی 1397
ساعت 16:00
ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

جمع بندی نیم سال اول (قسمت دوم) از شیمی 1 دهم
شنبه 29 دی 1397
ساعت 17:00
علی هاشمی

علی هاشمی

فصل اول - مجموعه ها از ریاضی نهم
شنبه 29 دی 1397
ساعت 18:00
علی هاشمی

علی هاشمی

فصل دوم - عددهای حقیقی از ریاضی نهم
شنبه 29 دی 1397
ساعت 19:00
علی هاشمی

علی هاشمی

فصل چهارم - توان و ریشه از ریاضی نهم
شنبه 29 دی 1397
ساعت 20:00

جدیدترین کلاس های برگزار شده


سروش صفا
ساختار دستگاه عصبی از زیست 2 يازدهم
سروش صفا
سروش صفا
یاخته های بافت عصبی از زیست 2 يازدهم
سروش صفا