برای مشاهده برنامه کلاس نوروزی آنلاین بر روی عکس ها کلیک کنید.
بر نامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره اول نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره دوم نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره اول نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره دوم نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره دوم نوروز

فیلم های درسی نوروز
تاریخ ریاضی 1 حسابان رياضي ۲ ریاضی فیزیک و تجربی فیزیک ۱ و آزمایشگاه روان شناسی سوم انسانی زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هندسه 2 اقتصاد دوم انسانی آرايه‌هاي ادبي سوم شیمی ۲ و آزمایشگاه جبر و احتمال منطق سوم
2 فروردین اتحادها دنباله‌های حسابی و هندسی بازه و معادله و نامعادلات و ماتریس نور و بازتاب نور، شکست نور کلیات ماده ژنتیک + میتوز استدلال در هندسه اقتصاد چیست؟ حسابداری ملی مقدمات و قالب‌های شعر فارسی ساختار اتم ،آرایش الکترونی و ارتباط آن با جدول تناوبی آنالیز ترکیبی تعریف،دنیای مفاهیم، نسب اربع و قواعد تعریف
3 فروردین توان و رادیکال توابع خاص و نامعادله و توابع زوج و فرد مثلثات دما و گرما رشد میوز+ ژنتیک نامساوی مثلث، قضیه‌ی لولا و مکان هندسی تولید، بازار تشبیه و استعاره جدول تناوبی ، روندهای تناوبی زیرمجموعه و جبر مجموعه‌ها اقسام ذاتی و عرضی، اقسام تعریف
4 فروردین تابـع درجــه دوم (سهمی) ترکیب توابع و یک به یک و معکوس و جزء صحیح تابع الکتریسیته‌ی ساکن، خازن رشد، فرآیندهای شناختی ژنتیک دایره دولت و اقتصاد، دولت و توسعه،اقتصاد و قانون اساسی، مفاهیم و معیارهای توسعه مجاز و کنایه ترکیبات یــونی، فرمول نویسی ضرب دکارتی و رابطه اقسام قضایای حملی و شرطی، سقراط
5 فروردین دسته بندی داده‌ها و نمودارها روابط بین نسبت‌های مثلثاتی و توابع معکوس مثلثاتی حد(تا آخر قضیه ی فشردگی) جریان و مدارهای الکتریکی فرآیندهای شناختی ایمنی و هورمون تبدیل های هندسی بودجه‌، توزیع درآمد و فقر، پول بدیع لفظی پیوندهای کووالانسی و ترکیب های مولکولی پیشامد و احتمال هم شانس اقسام قیاس، ارزش قیاس، افلاطون
6 فروردین شاخص های مرکزی و پراکندگی معادلات مثلثاتی حد (بخش پذیری تا آخر تعمیم حد)و پیوستگی مغناطیس و القای الکترومغناطیسی سلامت روانی مباحث ترکیبی سال سوم هندسه فضائی بانک، بورس، تجارت بین‌الملل بدیع معنوی شیمی آلی احتمال غیرهم‌شانس و پیوسته محتوای استدلال، مغالطه، علل اربعه ارسطو

تاریخ ریاضی چهارم تجربی حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی پایه چهارم انسانی عربي 1 فیزیک چهارم ریاضی فیزیک چهارم تجربی زیست شناسی چهارم تجربی هندسه تحلیلی و جبر خطی عربی چهارم انسانی ریاضیات گسسته شیمی چهارم دبیرستان ادبیات فارسی چهارم انسانی
8 فروردین احتمال فصل صفر و یادآوری مفاهیم اولیه استدلال اقسـام کلمـه- جامـد و مشتق حرکت در یک بعد و نمودارهای حرکت حرکت در یک بعد و نمودارهای حرکت ژنتیک جمعیت1 ضرب داخلی، خارجی معرفه و نکره گراف ساده و ویژگی های آن سرعت واکنش بخش قافیه
9 فروردین معادله‌ی درجه‌ی دوم، تابع درجه‌ی دوم، قدرمطلق، جزء صحیح دنباله تصاعد حسابی معرب و مبنی سقوط آزاد، حرکت در دو بعد سقوط آزاد، حرکت در دو بعد ژنتیک جمعیت2 خط- معادله صفحه اعراب فعل مضارع عوامل موثر بر سرعت واکنش درخت و ماتریس مجاورت قواعد تعیین وزن، املای عروضی حکمت مشاء
10 فروردین دنباله حد تصاعد هندسی نواسخ (افعال ناقصه، مقاربه، حروف مشبهة بالفعل، لای نفی) و ترجمه نواسخ حرکت در دو بعد، - پرتابه دینامیک پروتئین سازی صفحه (فصل مشترک، تصویر و قرینه نسبت به صفحه) مفاعیل (مفعولٌ به، اغراء و تحذیر، مفعول مطلق، له، فیه) بخش پذیری و الگوریتم تقسیم نظریه‌های سینتیک، کاتالیزگر تقطیع به ارکان حکمت اشراق
11 فروردین توابع نمایی پیوستگی دنباله مربعی، مثلثی، فیبوناتچی حال ، تمییز ، مستثنی دینامیک حرکت نوسانی پروتئین سازی + تکنولوژی زیستی دایره، سهمی منادا، مدح و ذم و تعجب مبنا،‌تقسیم بر 9و11و...،‌اعداد اول تعادل و مسائل ثابت تعادل اختیارات وزنی و زبانی حکمت متعالیه
12 فروردین مشتق مجانب لگاریتم وصف و اضافه، اسم منسوب، اسم تصغیر، عدد حرکت دایره ای موج مکانیکی "مباحث ترکیبی پیش 1" بیضی و هذلولی علوم بلاغت (تشبیه، جناس، تأکید) ب.م.م و ک.م.م عوامل موثر بر تعادل، فرآیند هابر طبقه بندی اوزان و گونه های وزن شعر فارسی حکمای معاصر و حیات فرهنگی