• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل گویی بط سفید جامه به صابون زده است از کلاس منحصرا زبان از مباحث آرایه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل گویی بط سفید جامه به صابون زده است از گروه منحصرا زبان


  • مدرسان این مبحث