فیلم درسی از فصل استدلال ریاضی از کلاس چهارم انسانی از مباحث استدلال استنتاجی , استدلال های شهودی/تمثیلی/استقرایی , مثال نقض , استقرای ریاضی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل استدلال ریاضی از گروه چهارم انسانی