فیلم آموزشی از فصل مدل‌سازی ریاضی از کلاس چهارم انسانی از مباحث بهینه سازی و بازاریابی , مسایل رشد , مسایل زوال ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مدل‌سازی ریاضی از گروه چهارم انسانی