• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل حکمت مشاء از کلاس دوازدهم انساني از مباحث فصل هفتم - افول حكمت مشاء ( زمینه ها/غزالی/فخر رازی) , فصل ششم - نمایندگان مكتب مشاء ۲ (ابن سینا) , فصل پنجم - نمایندگان مكتب مشاء ۱ (فارابی) , فصل چهارم - مبانی حكمت مشاء ۲ (علیت/برهان فارابی/برهان سینوی/نظام متقن/مراتب موجودات در هستی) , فصل سوم - مبانی حكمت مشاء ۱ (واقعیت مستقل از ذهن/وجود و ماهیت/وجوب و امکان و امتاع/مواد قضا/تقسیم وجود) ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حکمت مشاء از گروه دوازدهم انساني


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث