• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل کلیات از کلاس دوازدهم انساني از مباحث فصل دوم - کلیات ۲ ( آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان/ نهضت ترجمه/ تاثیر فلسفه غرب/تکامل فلسفه اسلامی) , فصل اول - کلیات ۱ (مابعد الطبیعه/فلسفه/دین وفلسفه) ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کلیات از گروه دوازدهم انساني


  • مدرسان این مبحث