فیلم درسی از فصل نسبت ، تناسب و درصد از کلاس پنجم دبستان از مباحث نسبت , تناسب , درصد , نسبت های مساوی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل نسبت ، تناسب و درصد از گروه پنجم دبستان