فیلم آموزشی از فصل عدد و الگوهای عددی از کلاس ششم دبستان از مباحث کل فصل , معرّفی اعداد صحیح , یادآوری عددنویسی , الگوهای عددی , بخش پذیری ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل عدد و الگوهای عددی از گروه ششم دبستان