فیلم آموزشی از فصل تناسب و درصد از کلاس ششم دبستان از مباحث کل فصل , کسر ، نسبت و تناسب , کاربرد درصد در آمار و احتمال , کاربرد درصد در محاسبات مالی , درصد ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تناسب و درصد از گروه ششم دبستان