فیلم آموزشی از فصل اعداد اعشاری از کلاس ششم دبستان از مباحث کل فصل , تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری , تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی , یادآوری , یادآوری ضرب و تقسیم ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اعداد اعشاری از گروه ششم دبستان