فیلم درسی از فصل علوم زمین از کلاس ششم دبستان از مباحث زمین پویا , سفر به اعماق زمین ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل علوم زمین از گروه ششم دبستان