فیلم آموزشی از فصل بردار و مختصات از کلاس هفتم از مباحث مختصات , بردار انتقال , پاره خط جهت دار , بردارهای مساوی و قرینه ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل بردار و مختصات از گروه هفتم