• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل فیزیک اتمی از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث فوتون و پدیده فتوالکتریک , لیزر , طیف اتمی , الگوهای اتمی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل فیزیک اتمی از گروه دوازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث