• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ساختار هسته از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث نیم‌عمر , رادیواكتیویته یا پرتوزایی , انرژی هسته‌ای , ساختار هسته‌ی اتم ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ساختار هسته از گروه دوازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث