فیلم درسی از فصل پروتیین‌ سازی از کلاس چهارم تجربی از مباحث از ژن تا پروتئین , تنظیم بیان ژن ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل پروتیین‌ سازی از گروه چهارم تجربی