فیلم درسی از فصل احتمال از کلاس چهارم تجربی از مباحث کل فصل , احتمال شرطی و استقلال , قانون احتمال کل , متغیر تصادفی و توزیع احتمال , توزیع دوجمله ای , فضای نمونه/ پیشامد/ تعریف احتمال , ترکیب پیشامدها , پیشامد مستقل , اشتراک پیشامدها ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل احتمال از گروه چهارم تجربی