فیلم درسی از فصل حرکت شناسی از کلاس چهارم تجربی از مباحث کل فصل , حركت با شتاب ثابت , سقوط آزاد , معرفی پارامترهای حركت دو بعدی , معرفی پارامترهای حركت یك بعدی , حركت پرتابی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حرکت شناسی از گروه چهارم تجربی