فیلم درسی از فصل تکنولوژی زیستی از کلاس چهارم تجربی از مباحث مهندسی ژنتیك در كشاورزی و دامداری , مهندسی ژنتیك , مهندسی ژنتیك در پزشكی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل تکنولوژی زیستی از گروه چهارم تجربی