• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل الکتروشیمی از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث اكسایش و كاهش , سری الكتروشیمیایی و پتانسیل الكترودی استاندارد , سلول الكتروشیمیایی , پیش‌بینی انجام‌پذیری واكنش , خوردگی آهن و حفاظت كاتدی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل الکتروشیمی از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث