• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل موج های الکترومغناطیسی از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث سرعت انتشار موج های الکترومغناطیس , چگونگی تشکیل موج های الکترومغناطیس توسط آنتن , تداخل موج های نوری , طیف موج های الکترومغناطیس ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل موج های الکترومغناطیسی از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث