فیلم درسی از فصل پروتیین‌ سازی از کلاس چهارم تجربی از مباحث تنظیم بیان ژن , از ژن تا پروتئین ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل پروتیین‌ سازی از گروه چهارم تجربی