• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث سهمی , هذلولی , بیضی , دایره , دستگاه معادله خطی و حل آن , معادله خط ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث