• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل گویی بط سفید جامه به صابون زده است از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث آرایه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل گویی بط سفید جامه به صابون زده است از گروه دوازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث