• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل رباعی و دو بیتی دیروز و امروز از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث آرایه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل رباعی و دو بیتی دیروز و امروز از گروه دوازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث