• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ژنتیک جمعیت از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث گونه‌زایی , استمرار گوناگونی در جمعیت‌ها , تعادل در جمعیت‌ها , چگونه بر اثر انتخاب طبیعی، جمعیت‌ها دگرگون می‌شوند ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ژنتیک جمعیت از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث