• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث آرایه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دریای کرانه ناپدید/ من اینهمه نیستم از گروه دوازدهم تجربي


  • مدرسان این مبحث

چی بگیر ، راهنمای خرید