فیلم آموزشی از فصل استدلال و اثبات در هندسه از کلاس نهم از مباحث حل مسئله در هندسه , شکل‏های متشابه , آشنایی با اثبات در هندسه , همنهشتی مثلث‏ها , استدلال ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل استدلال و اثبات در هندسه از گروه نهم