فیلم آموزشی از فصل عبارت‏های جبری از کلاس نهم از مباحث عبارت‏های جبری و مفهوم اتحاد , نابرابری‏ها و نامعادله‏ ها , چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل عبارت‏های جبری از گروه نهم