فیلم آموزشی از فصل توان و ریشه از کلاس نهم از مباحث توان صحیح , ریشه‏ گیری , جمع و تفریق رادیکال‏ها , نماد علمی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توان و ریشه از گروه نهم