فیلم درسی از فصل Personality از کلاس نهم از مباحث واژگان , گرامر - زمان حال ساده با افعال to be، و مخفف افعال to be ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل Personality از گروه نهم